Kapittel 5: Politikk og demokrati

 

Frie valg er en forutsetning for at vi har demokrati i et land. Her ser vi valgobservatører fra Usbekistan og Moldova ved stortingsvalget i 2005. Foto: Knut Falch / Scanpix.Frie valg er en forutsetning for at vi har demokrati i et land. Her ser vi valgobservatører fra Usbekistan og Moldova ved stortingsvalget i 2005. Foto: Knut Falch / Scanpix.

I Norge er det politikerne som fordeler goder og byrder og prioriterer hvilke saker som er viktigst for fellesskapet. Men det er folket som velger politikere til å styre for seg gjennom frie, hemmelige valg. Det kaller vi indirekte demokrati.  Folket er dessuten sikret grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhet slik at ingen skal bli utsatt for overgrep fra myndighetene.


Politikerne på Stortinget vedtar lovene – de har den lovgivende makten. I tillegg vedtar de statsbudsjettet hvert år og kontrollerer at regjeringen og statsadministrasjonen gjennomfører det Stortinget har bestemt.

Regjeringens oppgaver er å styre landet og lede utenrikspolitikken. Den har den utøvende makten i Norge. Stortinget kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen hvis de er misfornøyd med regjeringens handlemåte i en sak. Regjeringen kan presse Stortinget til å støtte sitt syn gjennom kabinettsspørsmål.

Sametinget er et samepolitisk rådsorgan og et forvaltningsorgan som uttaler seg om saker om angår samene.

På lokalnivået heter styringsorganene fylkekommunen og kommunen. Statens representant i fylket er fylkesmannen.

Tanken bak det lokale selvstyret er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser som angår dem selv. Kommunepolitikernes ansvar er å jobbe for lokalbefolkningens interesser. Samtidig må kommunen og fylkeskommunene gjennomføre vedtak som Stortinget har fattet. Lokalpolitikernes handlefrihet er også begrenset av øremerkede statlige overføringer.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen. Det velger ordføreren.

De viktigste kommunale oppgavene er grunnskole og barnehager, primærhelsetjeneste, barnevern og omsorgstjenester.

Fylkestinget heter det folkevalgte organet i fylkene. Politisk leder for fylkestinget er fylkesordføreren. De fylkeskommunale oppgavene er nå videregående opplæring og voksenopplæring, skoleskyss og institusjoner for barne- og ungdomsvern.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettressurser

Norge.no: Portal for all offentlig informasjon på Internett, både statlig og kommunal

http://norge.no/

ODIN: Informasjon fra regjeringen, statsministerens kontor og departementene

http://odin.dep.no/

Stortingets hjemmeside

http://www.stortinget.no/

Søkbar base for dokumenter fra Stortinget

http://www.esop.no/

Statistisk sentralbyrå: Stortingsvalget 2001

http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/main.html

Statistisk sentralbyrå: Stortingsvalget 2005

http://www.ssb.no/vis/stortingsvalg/arkiv/art-2005-10-27-01.html

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.03.2017

© Cappelen Damm AS