Kapittel 9: Norsk økonomi

 

Oljeindustrien skaffer Norge store inntekter. (Foto: Kjell Herskedal / Scanpix)Oljeindustrien skaffer Norge store inntekter. (Foto: Kjell Herskedal / Scanpix)

Den norske økonomien er en blanding av statlig kontroll og fri konkurranse med både statseide og privateide bedrifter – og kalles blandingsøkonomi. Flere statlige virksomheter er i dag delprivatisert. Lover og bestemmelser skal kontrollere produksjonen og arbeidsmiljøet og begrense virksomhet som skader miljøet.

I løpet av de siste 150 årene har Norge gått fra å være et bondesamfunn til å bli et tjeneste- og informasjonssamfunn. Rundt 75 % arbeider i tertiærnæringene i dag, mens bare litt over 20 % arbeider i sekundærnæringene og knapt 3,5 % i primærnæringene. De typiske kvinneyrkene finner vi innefor tertiærnæringene i helse- og omsorgsyrker.

Vi måler levestandarden og den økonomiske veksten i et land i bruttonasjonalproduktet (BNP). BNP er den samlede verdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år. En svakhet ved BNP er at det bare måler den gjennomsnittlige levestandarden og ikke hvordan velstanden er fordelt i befolkningen. HDI (Humun Development Index) er et bedre mål på framskritt og utvikling, fordi det i tillegg til BNP også tar med levealder og utdanning. Men livskvaliteten til folk er alltid en subjektiv opplevelse av egen levestandard og velferd.

Men noen faller utenfor det norske velferdssamfunnet. (Foto: Bård Ek / Scanpix)Men noen faller utenfor det norske velferdssamfunnet. (Foto: Bård Ek / Scanpix)

Velstandsutviklingen i Norge har siden 1945 hatt rettferdig fordeling av samfunnsgodene som mål og at alle skal kunne nyte godt av velstanden. Arbeid og utdanning til alle har vært et middel på vei mot bedre levestandard for alle. For å bygge den norske velferdstaten ble blant annet folketrygden innført i 1967. Når folk blir syke, arbeidsledige, arbeidsuføre eller gamle, skal staten trygge folk mot fattigdom og nød. Velferdsstaten er i dag utsatt for press fordi utgiftene til pensjoner, helsestell, pleie og omsorg har steget, og folk blir stadig eldre.

Nettressurser

Undervisningsopplegget Velferdsstatens utfordringer

http://www.ungokonomi.no/index.php/undervisningsopplegg-velferdsstaten2

Finansdepartementet: Ung økonomi

http://www.ungokonomi.no/index.php

Temaoppgave: Arbeidsliv og næringsliv

http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=1179&back=1

Norges Banks hjemmeside

http://www.norges-bank.no/

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

http://odin.dep.no/nhd/

Aksjonen "For velferdsstaten"

http://www.velferdsstaten.no/

Demokratiet og velferdsstaten (ideologien bak)

http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/1900-tallet/etterkrigstiden-2/demokratiet-og-velferdsstaten/?searchterm=velferdsstaten

Finansdepartementet: Ung økonomi

http://www.ungokonomi.no/

Økokrim

http://www.okokrim.no/

Startsiden: Økonominyheter

http://www.startsiden.no/okonomi_og_naringsliv/nyheter/

Om blandingsøkonomi på det norske nettstedet i Danmark

http://www.norsk.dk/facts/economy/mixed/mixed.htm

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.03.2017

© Cappelen Damm AS