Kapittel 13: Internasjonalt økonomisk samarbeid

Fra en avstemning i Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Thierry Monasse / AP / ScanpixFra en avstemning i Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Thierry Monasse / AP / Scanpix

Den europeiske union (EU) knytter 27 medlemsland i Europa (Bulgaria og Romania ble medlemmer fra 1. januar 2007) sammen i et nært økonomisk og politisk samarbeid. EU har etablert et indre marked hvor varer, tjenester, kapital og arbeidskraft kan flyte fritt. 13 stater har euro som felles valuta (Slovenia sluttet seg til fra 1. januar 2007), og folk og varer kan passere grenser mellom stater uten kontroll. EU styres av egne politiske organer og kan fatte bindende flertallsvedtak på en rekke områder. Norge er ikke medlem av EU, men er knyttet til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

Verdens handelsorganisasjon, WTO, arbeider for en friere verdenshandel ved å redusere toll og andre beskyttende tiltak på handel med industrivarer, landbruksvarer og handel med tjenester. Flere av forhandlingene i WTO har vært omdiskutert. Kritikere mener at organisasjonen fremmer interessene for de rike landene og skader de fattigste.

Miljøet på kloden vår trues av uhemmet forbruk og økonomisk vekst. Vi står i fare for å bruke opp begrensede naturressurser.  Dette har også ført til en rekke globale miljøproblemer. Drivhusgasser som CO2 bidrar til temperaturstigning og mer uvær. Sur nedbør dreper fisk i elver og vann og skader skogen. KFK-gassene bryter ned ozonlaget som beskytter mot skadelig stråling. Disse miljøproblemene kjenner ingen landegrenser og kan bare løses ved at verdens stater samarbeider. Kyoto-avtalen er en beskjeden begynnelse for å redusere utslippene av klimagassene. Allerede for over tjue år siden opprettet FN Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, hovedbudskapet fra kommisjonen var at verdenssamfunnet måtte føre en bærekraftig utvikling som ikke forringet miljøet og ressurssituasjonen for kommende generasjoner. Men lite har blitt oppnådd i ettertid.

Nettressurser

Attac (internasjonal portal)

http://www.attac.org

Attac Norge

http://www.attac.no

EUs hjemmeside

http://europa.eu/

Europabevegelsen

http://www.europabevegelsen.no/

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

http://www.europakommisjonen.no

Nei til EU

http://www.neitileu.no

World Trade Organization (WTO)

http://www.wto.org

Miljøstiftelsen Bellona

http://www.Bellona.no

FNs klimapanel (UNFCCC)

http://newsroom.unfccc.int/

FNs miljøprogram (UNEP)

http://www.unep.org

FNs miljøprogram UNEP/GRID-Arendal

http://www.grida.no

Framtiden i våre hender (FIVH)

http://www.fivh.no

Greenpeace

http://www.greenpeace.org

Hjemmeside for Kyoto-avtalen (engelsk)

http://www.iisd.ca

Natur og ungdom

http://www.nu.no

Norges Naturvernforbund

http://www.naturvern.no

Regnskogfondet

http://www.rainforest.no

Senter for klimaforskning (CICERO)

http://www.cicero.uio.no

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.03.2017

© Cappelen Damm AS