Kapittel 16: Arbeid for fred og menneskerettigheter

 

Møte i Sikkerhetsrådet i FN. (Foto: Scanpix / Scott Dalton / AFP)Møte i Sikkerhetsrådet i FN. (Foto: Scanpix / Scott Dalton / AFP)

FN ble opprettet i 1945, og hovedoppgaven var å hindre at stater gikk til krig mot hverandreandre. Sikkerhetsrådet har som oppgave å drive fredsarbeid og reagere mot stater som truer freden. Sikkerhetsrådet har 5 faste medlemmer som har vetorett, og 10 medlemmer velges for 2 år om gangen. Sikkerhetsrådet kan bruke diplomatiske, økonomiske og militære virkemidler. Norge har blant annet vært aktiv deltaker i FNs fredsbevarende operasjoner. I senere år har Norge spilt en viktig rolle som fredsmekler i en rekke internasjonale konflikter.

FN spiller en viktig rolle for arbeidet for menneskerettigheter over hele verden. FNs menneskerettighetserklæring og menneskerettighetskonvensjoner er akseptert av de aller fleste land i verden, men likevel brytes menneskerettighetene mange steder, for eksempel fengsles folk uten lov og dom, og tortur blir brukt for å presse fanger til å tilstå. Også demokratiske, vestlige stater svekker prinsippene om menneskerettighetene for å bekjempe terror. Organisasjonen Amnesty International arbeider for samvittighetsfanger og mot tortur og dødsstraff.

Med urfolk mener vi folk som opprinnelig bebodde et land eller et område før erobring eller kolonisering fant sted. Indianere i Amerika, aborginere i Australia og samer i Norden er eksempler på urfolk. Gjennom FN er det vedtatt flere konvensjoner for å sikre urfolks rettigheter til sine tradisjonelle landområder slik at de kan leve etter sin tradisjonelle kultur. Ole Henrik Magga var den første lederen av FNs permanente forum for urfolkssaker. I flere land er det konflikter mellom urfolk og myndigheter om rettigheter til landområder og ressurser. I Norge har samene fått spesielle rettigheter gjennom Finnmarksloven og sitt eget folkevalgte organ, Sametinget.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 22.05.2014

© Cappelen Damm AS