Læreplanen i samfunnsfag

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

1 Utforskaren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

1a formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

1c bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

1d bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

1e drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

2 Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

2a definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

2b gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar

2c rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi

2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

2e definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid

2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

2g diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

2h drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår, og kva tiltak som kan motverke dette

3 Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

3a finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

3b reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

3c gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar den kan reduserast på

3d diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

3e gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

3f vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap

3g drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av eit kjønnsdelt arbeidsmarknad

4 Politikk og demokrati

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

4a utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

4b gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna om representasjon frå urfolk og minoritetar

4c diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske tilhøve

4d diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

4e gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

4f analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

4g gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

4h diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

4i diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

5 Internasjonale forhold

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

5a definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

5b definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

5c gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

5e gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

5f diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

OVERSATT TIL BOKMÅL

1 Utforskeren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

1d bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

1e drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egne oppfatninger i lys av andre sine innlegg

2 Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

2a definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge

2b gjøre rede for rettighetene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar

2c regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges og hvordan rettsstaten fungerer

2e definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie - og

 samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2g diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer

2h drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hva som kan motvirke dette

3 Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

3a finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag

3b reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø

3c gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på

3d diskutere etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet

3e gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

3f vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap

3g Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked 

4 Politikk og demokrati

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

4a utforske og diskutere hvordan man kan være med på å påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning

4b gjøre greie for utfordringer for demokratiet, for eksempel når det gjelder representasjon fra urfolk og minoriteter

4c diskuter hvordan makt og påvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomisk tilhørighet

4d diskutere sammenhenger mellom styreformer, rettsstat og menneskerettigheter

4e gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske og drøfte flertallsdemokratiet 

4f analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

4g gjøre greie for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

4h diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

5 Internasjonale forhold

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

5b definere begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering

5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden

5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme

Nettressurser

Utdanningsdirektoratet: Læreplanen i samfunnsfag

http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.06.2014

© Cappelen Damm AS