Utforskeren

Dette bildet heter "Networking Night". Hva tror du ligger i det? Foto: CorbisDette bildet heter "Networking Night". Hva tror du ligger i det? Foto: Corbis

 

1 Utforskeren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

1d bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

1e drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egne oppfatninger i lys av andre sine innlegg

 

Den nye læreplanen i samfunnsfag har fått et nytt hovedområde, utforskeren. I det nye hovedområdet er det ikke lagt inn fagspesifikke kompetansemål. Utforskeren griper inn i de andre hovedområdene og kompetansemålene på den måten at det er en arbeidsmåte i faget. Elevene skal selv bli mer aktive til å finne fram til kunnskap om samfunnet, ta stilling til informasjon de finner og bruke dette i eget arbeid. Ideen med utforskeren er å vekke elevenes nysgjerrighet om samfunnsspørsmål, være mer aktive og oppsøke kunnskap på en selvstendig måte og prøve seg som aktive samfunnsforskere. Utforskeren omfatter også formidling og diskusjon. Formidlingen kan være muntlig, skriftlig eller digitale presentasjoner.

Faget har det samme timetallet som før, og for å komme igjennom fagplanen må utforskeren integreres i undervisningen i de andre hovedområdene og kompetansemålene. Det er ulike måter å løse denne utfordringen på. Det første kompetansemålet der kravet er å skrive en drøftende tekst, kan gjøres på slutten av skoleåret som en selvvalgt prosjektoppgave. Da får læreren også muligheten til i større grad å evaluere den helhetlige kompetansen og sluttkompetansen i faget. Det kan settes av en eller to skoleuker til å gjennomføre prosjektet.

Det andre kompetansemålet er nokså likt det første. Man kan for eksempel knytte dette til et bestemt kompetansemål. I hovedområdet internasjonale forhold skal eleven kunne finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre. Klassen kan gjennomføre et prosjektarbeid, hvor grupper av elever setter seg inn i ulike eksempler på konflikter og menneskerettighetsbrudd. Det er naturlig at elevene formidler resultatene for resten av klassen.

Det tredje kompetansemålet om å søke etter informasjon og vurdere informasjonen kan integreres i de oppleggene som allerede er skissert. Dette kan også gjøres som et eget arbeid knyttet til et konkret kompetansemål.

Å finne motstridende informasjon fra statistikk kan være en utfordring. Det er for eksempel ulike statistiske framstillinger av arbeidsledighet. SSB utgir statistikk om innvandring. Man kan også finne statistikk om temaet fra Utlendingsdirektoratet, UDI.

I forbindelse med det siste kompetansemålet, å drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum, vil det enkleste være å lese debattinnlegg i nettaviser og få elevene til å skrive korte innlegg selv.

For å få gjennomført intensjonene med utforskeren, må læreren i samarbeid med elevene endre arbeidsformene i faget. Innlæringen av fagstoff må gå raskere og eventuelt i større grad utføres av elevene selvstendig enten på skolen eller som hjemarbeid. Arbeidsmåten stiller litt større krav til å følge opp en årsplan og få tid til de aktive oppleggene. Det er verdt å nevne at utforskeren ikke er noe revolusjonerende nytt i faget. Dette er arbeidsformer vi også i stor grad har brukt tidligere. Det nye er at det forventes at elevene også skal kunne bruke disse arbeidsformene i sitt arbeid med faget.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS