Temaoppgave: Arbeid (Læreplanmålene 3c + 4g)

3c gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar den kan reduserast på

4g gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

Bruk netteressursene under og svar på oppgavene. I tillegg bør også elebene også bruke læreboka for å finne svar på spørsmålene.

Oppgave

 1. Forklar hva som ligger i begrepene primær-, sekundær- og tertiærnæring.
 2. Bruk deretter tabellen som viser sysselsatte i ulike næringer.
  1. Plasser de ulike sektorene/næringene innenfor primær-, sekundær- og tertiærnæring.
  2. I hvilke næringer er det flest som jobber med salg og service, er håndverkere eller jobber i jordbruket?
  3. I hvilke næringer øker sysselsettingen mest?
 3. Hvordan har sysselsettingen endret seg i primær-, sekundær- og tertiærnæringen?
 4. Hvordan ville du gå fram for å skaffe deg jobb i dag? Vurder utdanning, bosted, lønn, trivsel og næring.
 5. I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik.
  1. Hvor stor andel av kvinner og menn jobber deltid?
  2. Hvorfor jobber mange kvinner deltid?
 6. Studer figuren for yrkesaktive i ulike aldersgrupper.
  1. Beskriv hvordan yrkesaktiviteten har endret seg over tid for kvinner og menn.
  2. I hvilke aldersgrupper er det flest og færrest yrkesaktive. Finn noen forklaringer på det.
  3. Hvordan er situasjonen for eldre på arbeidsmarkedet i dag? Lag et kort, skriftlig referat.
 7. Arbeidsledighet.
  1. Studer figuren over arbeidsledighetens utvikling fra ca. 1975 til i dag. Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt?
  2. Forklar hva som ligger i begrepene strukturledighet, friksjonsledighet og konjunkturledighet. Hva slags ledighet tror du det er størst mulighet for unge å oppleve i dag? Begrunn svaret.
  3. Hvis du skulle være så uheldig å bli arbeidsledig: Sett opp en plan for hva du ville gjøre for å skaffe deg en ny jobb, kvalifisere deg videre og søke hjelp.

Oppgaver

Temaoppgave: Arbeid (Læreplanmålene 3c + 4g)
Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 24.09.2013

© Cappelen Damm AS