Del 5: Internasjonale forhold

Det er ikke bare ca. 200 stater som er deltakerne i det internasjonale samfunnet, men også en mengde internasjonale organisasjoner og flernasjonale selskaper kjemper om makt og innflytelse i verdenssamfunnet. En liten gruppe land i nord tilhører den rike verden, mens 80 % av verdens folk bor i såkalte utviklingsland. Et viktig spørsmål er hvordan verden kan bekjempe fattigdommen. Vi ser i dag at det er klare grenser for økonomisk vekst. Den største miljøtrusselen vi står overfor i dag, er klimaproblemene.

11. september 2001 ble flere mål i USA rammet av internasjonal terror. Hva er årsaken til at grupper kan gripe til terroraksjoner som rammer uskyldige sivile, og hvordan kan verden beskytte seg mot terrorisme? Har verden blitt tryggere etter USAs krigføring i Afghanistan og Irak, eller har dette ført til at det rekrutteres flere terrorister? For å beskytte seg mot terror har flere land vedtatt antiterrorlover som setter viktige menneskerettigheter til side, for eksempel fengsling uten dom og bruk av tortur.

Antallet væpnede konflikter i verden har blitt færre, de fleste er borgerkriger og ikke kriger mellom stater. I arbeidet for en mer fredelig verden står FNs sikkerhetsråd sentralt. Norge har i seinere år vært aktiv i fredsmekling i flere konflikter i verden. Norge er en av de største bidragsyterne til FNs utviklingsarbeid. FN arbeider også for urfolks rettigheter. Samene er eksempel på et urfolk.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.10.2006

© Cappelen Damm AS